VISITAS

miércoles, 20 de mayo de 2009

L'orgullHem segut sempre els valencians un poble molt orgullos de les nostres coses, orgullos de la Senyera, orgullos del regne, de la llengua, de les nostres ciutats, agricultura, industria etc. Mos ha agradat molt presumir davant del restant de pobles espanyols, ¿ o no es aixina ? “mira que plages tenim” “que si les falles, les fogueres, la Magdalena etc. Si les atres comunitats “historiques” tingueren lo que tenim mosatros en quant a historia i cultura no vullc ni pensar la matraca que donarien, a totes hores els seus politics estarien reivindicant deutes historiques per les seues nacions, paisos o regions, te igual.
Pero ¿ i si hagueren tingut un cos militar, un eixercit com el ballesters de Sant Jordi o mes conegut com el centenar de la ploma?¿vos imagineu als vascs o catalans lo que dirien?, segur que vos quedeu curts
El centenar era una milicia urbana encarregada de protegir i dur a la senyera al combat quant el eixercit valencià compost per milicies acodia a defendre lo regne o al seu rei. El origens possiblement siguen de temps de Jaume I, pero un document trobat per Francisco Sevillano Colom, demostra que la data de la creacio de La Companyia va ser el 3 de juny de 1365. Un dia que deuriem de celebrar de alguna forma tots mosatros ¿i per que? Be tingam en conte que la companyia estava formada per homens del regne, gents de oficis com barbers, fusters, obrers etc., aço diu molt d'estos homens; el mateix poble era l'encarregat de defendre lo seu, el poble era el garant de la seua llibertat i independencia (igual que hui en dia que cada u va a la seua i aixina mos va).

Com es possible que estos homens hui en dia siguen uns desconeguts per a la majoria del poble valencià, tindrien que retornar com un cos modern ,de seguritat de lo regne, tipo policia o paregut o inclus com a guardia d'honor per a les cerimonies , festes o dies importants del regne.
Mare meua el profit que li traurien alguns imperialistes i pseudonacionalistes en txapela que yo me se.
I mosatros ahi tenim al Centenar tot ple de pols i sense traure-li profit a una herencia unica.
Ricart Cor de Lleo( casi res es este) va ser el primer en fundar una companyia de ballesters , en l'epoca que va naixer el modern Regne de Valencia quan es va crear el Centenar, la ballesta era l'arma del Centenar encara que van modernisar-se en el temps i mes quant arrivà la polvora.
Hi han documents que narren la participacio del Centenar i la seu senyera o rat penat, per la cimera que duya esta, en diverses incursions i batalles inclus alguna naval, ¿i no podriem retornar mosatros a resucitar l'historia i la memoria d'estos ciutadans valencians?, homens normals i orgullosos, com hui en dia som mosatros tambe, podriem escomençar per celebrar el dia de la seua fundacio, fent-los un chicotet homenage.

Crec que els valencianistes no li hem donat prou importancia al Centenar de la Ploma i lo que pot supondre hui en dia el seu reconeiximent public, crec que es un signe d'identitat valenciana tan important com la nostra senyera , de fet eren els guardians d'esta. I com tantes coses que se van pedre en 1707 i no hem segut capaços de recuperar o tornar-li'ls els seu esplendor per un complex front al castellanisme i una lluita constant contra el catalanisme, deuriem parar i escomençar per tornar a recuperar tot lo nostre, inclus aquells pobles castellanisats per poder tornar a fer lo que tant mos agrada als valencians que es presumir de lo nostre i mostrar-ho en orgull , i deixar-se el complexos de costat tant castellanistes com catalanistes, que no hi ha millor victoria i millor defensa de lo nostre que mostrar a tots en orgull i que ningu puga tornar a tombar totes les nostres entitats i simbols que mos fan un poble autenticament diferent del restant de pobles de Espanya ¿o que penseu que farien hui en dia el Centenar de la ploma sino eixir en lo rat penat al vent en el cap i justicia de lo criminal al front, mostrant a tots el pobles d'Espanya l'orgull dels valencians?.
Recuperem pronte la nostra identitat perduda i que el centenar de la ploma resucite en tots mosatros per a que mos pugam sentir orgullosos de ser valencians del Senia al Segura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario